Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Anketa:

Urbárska spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Nižný Tvarožec

 

Sídlo/Korešpondenčná adresa: Nižný Tvarožec 73, 086 02  Gaboltov

 
Kontakty:

predseda výboru:
0905 727 052 

Výbor:

Ján Juročko                - predseda
Michal Sterančák       - podpredseda
Peter Habžanský       - člen
Peter Kohút                 - člen
Ján Zapách                 - člen


Dozorná rada:

Rastislav Belejčák      - predseda
Vladislav Micheľ          - člen
Emil Korponaj             - člen


Aktuality:

POZVÁNKA na US 2021

Návrh zmeny zmluvy 2017

Návrh zmien stanov 2017

 

 23.5.2014

Upozorňujeme členov spoločenstva na dodržiavanie ustanovení zákona č.97/2013 o pozemkových spoločenstvách.
 
1)
 
Podľa par.9 ods. 7, vlastník podielu spoločnej nehnuteľnosti MUSÍ pri prevode spoluvlastníckeho podielu, 
tento podiel ponúknuť ostatným vlastníkom podielov PROSTREDNÍCTVOM  VÝBORU.
Z tohto dôvodu môže byť prevod podielu pri nedodržaní tohto ustanovenia považovaný za relatívne neplatný 
a to od svojho začiatku. To platí i tam, kde na základe tohto relatívne neplatného právneho úkonu vzniklo 
vkladom do katastra nehnuteľností vecné právo.
 
2)
 
V zmysle par.18, je spoločenstvo povinné viesť zoznam v rozsahu určenom zákonom.
Do zoznamu sa zapisujú všetky zmeny evidovaných skutočností vrátane zmien v členstve spoločenstva. Členovia 
spoločenstva SÚ POVINNÍ všetky zmeny evidovaných skutočností nahlásiť spoločenstvu do dvoch mesiacov odo dňa 
ich vzniku. Spoločenstvo je povinné zapísať do zoznamu zmeny evidovaných skutočností do piatich dní odo dňa 
ich nahlásenia.
Z tohto dôvodu žiadame o dodržiavanie tejto informačnej povinnosti, aby sa predišlo nepresnostiam a chybám 
v evidencii.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumenty na stiahnutie