Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Anketa:

Zmluvy

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Dar Odb.: Gréckokatolícka cirkev, farnosť Nižný Tvarožec
Dod.: Obec Nižný Tvarožec
0.00 €
pozemok registra C-KN parc.č. 582/15, orná pôda, o výmere 56 m2, pozemok registra C-KN parc.č. 582/16, orná pôda, o výmere 70 m2, pozemok registra C-KN parc.č. 582/17, orná pôda, o výmere 62 m2. Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Ivo Belejčák
658.00 €
pozemok registra C-KN parc.č. 582/12, orná pôda, o výmere 83 m2, pozemok registra C-KN parc.č. 582/13, orná pôda, o výmere 86 m2, pozemok registra C-KN parc.č. 582/14, orná pôda, o výmere 74 m2. Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Ján Židišin
850.50 €
pozemok registra C-KN parc.č. 582/18, orná pôda, o výmere 309 m2 Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Emil Korponaj
1081.50 €
zmena záhlavia zmluvy, prílohy 1, 2 a 4 Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Ministerstvo práce, sociálnych veci a rodiny Slovenskej republiky
0.00 €
Právne služby Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: JUDr. Zuzana Saraková, advokátka
0.00 €
Výpožička podperných bodov NN vedenia Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Východoslovenská distribučná, a. s.
0.00 €
Poskytnutie služieb v oblasti triedeného zberu z komunálneho odpadu Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: FURA s. r. o.
0.00 €
Zateplenie OÚ Nižný Tvarožec Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: ŠEVAN, s.r.o.
0.00 €
Zhotovenie webovej stránky Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: webex.digital s.r.o.
0.00 €
Dotácia zo štátneho rozpočtu: Prestavba a nadstavba hasičskej zbrojnice Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
0.00 €
Poskytnutie dotácie Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
1400.00 €
zmena bodu 1.2 Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Pozemné staviteľstvo a.s.
0.00 €
Vybudovanie kamerového systému v obci Nižný Tvarožec Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: HBS Systems s.r.o.
0.00 €
Vybudovanie kamerového systému v obci Nižný Tvarožec Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: HBS Systems s.r.o.
0.00 €
Stavebný dozor počas realizácie stavby : „Nižný Tvarožec – zlepšenie prístupu k pitnej vode“ Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Kontrol STAV s.r.o.
0.00 €
Zmena výkazu Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Pozemné staviteľstvo a.s.
0.00 €
Národný projekt Terénna sociálna práca II Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
0.00 €
Správa registratúry Optimal Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Archivovanie SK s.r.o.
0.00 €
Zmena Článok 3, bod 1 Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: GDPR Slovakia s.r.o.
0.00 €
Poskytnutie úveru bankou klientovi Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Prima banka Slovensko
0.00 €
Zmluva upravuje obchodné vzťahy zmluvných strán Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: PTÁČEK - veľkoobchod, a.s.
0.00 €
Nižný Tvarožec, zlepšenie prístupu k pitnej vode Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Pozemné staviteľstvo a.s.
0.00 €
Automatický impulzný výdajný systém pre platený odber pitnej vody Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Pozemné staviteľstvo a.s.
0.00 €
Vybudovanie kamerového systému v obci Nižný Tvarožec Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: HBS Systems s.r.o.
99801.65 €
Úprava zmluvných podmienok, práv a povinnosti Zmluvných strán pri poskytnutí NFP Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
0.00 €
doplnenie bodu 11.7 k Zmluve o dielo uzatvorenej 27.7.2018 Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Ing. Marián Pekarovič, P-projekt plus
0.00 €
Úhrada výdavkov za detí Centra voľného času Odb.: Mesto Bardejov
Dod.: Obec Nižný Tvarožec
0.00 €
Poskytnutie odborných poradenských a konzultačných služieb Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: STUDNICA, n. o.
0.00 €
zmena bodu 1.2 Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Ing. Marián Pekarovič, P-projekt plus
0.00 €
Kúpa snehových hrotových reťazí Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Kempjak Stanislav
0.00 €
Vypracovanie projektovej dokumentácie Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: M75+ s.r.o.
0.00 €
Zmena odseku 1.1 Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
0.00 €
Predaj mäsa a mäsových výrobkov Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: CIMBAĽAK s. r. o.
0.00 €
Zabezpečenie konzultačných a poradenských služieb Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: STUDNICA, n. o.
0.00 €
Úprava bodov zmluvy Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Prima banka Slovensko a. s.
0.00 €
Zaverečné ustanovenia Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Peter Vavrek
0.00 €
Nižný Tvarožec – zlepšenie prístupu k pitnej vode Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Ministerstvo práce, sociálnych veci a rodiny Slovenskej republiky
0.00 €
Poskytnutie audítorských služieb Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Ing. Jozef Adamkovič
0.00 €
Riadenie projektu - Nižný Tvarožec - zlepšenie prístupu k pitnej vode Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Diervilla, spol. s r. o.
0.00 €
Poskytnutie konzultačných a poradenských služieb Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: STUDNICA, n. o.
0.00 €
Poskytnutie dotácie Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
0.00 €
Prepojenie lávky pre peších s miestnou komunikáciou Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Rudolf Klokner - Klokner
0.00 €
Garantový účet Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Prima banka Slovensko a. s.
0.00 €
Výkon stavebného dozoru Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: HRD Projex, s.r.o.
0.00 €
Budúca zmluva Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik
0.00 €
Dodávka hnuteľných vecí Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: INMEDIA, spol. s r.o.
0.00 €
Lávka pre peších s prejazdom MV Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Adifex, a. s.
0.00 €
Dodávka ovocia a zeleniny Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Hurtuk Dino s.r.o.
0.00 €
Prenájom nebytových priestorov Odb.: BETAS, s. r. o.
Dod.: Obec Nižný Tvarožec
0.00 €
Úprava ceny obstarávacích výkonov Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Urban Planning s.r.o.
0.00 €
Predfinancovanie projektu "Lávka pre peších s prejazdom motorového vozidla 3,5 tón cez potok Sveržovka" Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Prima banka Slovensko a. s.
0.00 €
Obstarávateľská činnosť "Územný plán obce Nižný Tvarožec, Zmeny a doplnky č.1" Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Urban Planning s.r.o.
580.00 €
Realizácia čerpacej skúšky pre projekt "Nižný Tvarožec - zlepšenie prístupu k pitnej vode". Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Peter Vavrek
0.00 €
Spracovanie dokumentácie Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Diervilla, spol. s r. o.
0.00 €
Vypracovanie projektovej dokumentácie Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Ing. Marián Pekarovič, P-projekt plus
0.00 €
Zhotovenie zábradlia pri budove TJ a údržba budovy TJ Busov Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Prešovský samosprávny kraj
500.00 €
„Nižný Tvarožec – zlepšenie prístupu k pitnej vode“ Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Ing. Marián Pekarovič, P-projekt plus
0.00 €
Vrtné práce a vyhodnotenie v štádiu vyhľadávací hydrogeologický prieskum. Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Peter Vavrek
0.00 €
Zmluva o zriadení vecného bremena na parcele E 141 Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Ladislav Fellegy
0.00 €
Nižný Tvarožec - vybudovanie prístupu k pitnej vode vybudovaním studne a výdajného miesta Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: TENDERTEAM, s.r.o.
0.00 €
Bezplatné užívanie dočasne prebytočného majetku štátu v správe Ministerstva vnútra Slovenskej republiky: súpravu povodnovej záchrannej služby pre hasičské jednotky Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
0.00 €
Grantový účet Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Prima banka Slovensko a. s.
0.00 €
GDPR Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: GDPR Slovakia s.r.o.
0.00 €
Zmena, doplnenie a zrušenie článkov zmlúv Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: NATUR-PACK, a. s.
0.00 €
Poskytovanie služieb externého manažmentu - implementácie projektu Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: STUDNICA, n. o.
0.00 €
Poskytnutie dotácie Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3000.00 €
Poskytnutie konzultačných a poradenských služieb Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: STUDNICA, n. o.
0.00 €
Lávka pre peších s prejazdom motorového vozidla 3,5 tón cez potok Sveržovka Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
100000.00 €
Spolufinancovanie nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na rok 2018 Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Mesto Bardejov
0.00 €
Spolufinancovanie nákladov mimoškolskej záujmovej činnosti na rok 2018 Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Mesto Bardejov
0.00 €
Územný plán obce Nižný Tvarožec - Zmeny a doplnky 01 - lokalita Osada Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Ing. arch.Dušan Burák, CSc. -architektonické štúdio atrium
0.00 €
Príprava územnoplánovacej dokumentácie - Obec Nižný Tvarožec Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Lenka Hujdičová
0.00 €
Viacúčelové ihrisko Nižný Tvarožec Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podník, a. s.
0.00 €
Príprava územnoplánovacej dokumentácie - Obec Nižný Tvarožec Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
0.00 €
Prevod vlastníctva na liste vlastníctva č. 515 Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Slovenský pozemkový fond
0.00 €
Prenájom pozemku Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov
0.00 €
Kúpa snehovej radlice 2,5m Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Pavol Šinal
500.00 €
Kúpa traktora Zetor 7245 Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: František Harabin
8200.00 €
Audit účtovnej závierky obce Nižný Tvarožec Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Ing. Marta Dvorská, č. licencie 361
0.00 €
Poskytnutie dotácie z rozpočtu PSK Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Prešovský samosprávny kraj
1000.00 €
Lávka pre peších s prejazdom MV Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Adifex, a. s.
0.00 €
Poskytnutie dotácie Odb.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Dod.: Obec Nižný Tvarožec
0.00 €
Spolufinancovanie mimoškolskej záujmovej činnosti detí Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Mesto Bardejov
0.00 €
Prebytočný hnuteľný majetok štátu Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Slovenská republika, zastúpená Správou štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
0.00 €
Realizácia stavebných prác Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Ján Ševcov - JAŠ a spol.
0.00 €
Poskytovanie konzultačných a poradenských služieb Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: STUDNICA, n. o.
0.00 €
Predaj parcely EKN 66/1 Odb.: Katarína Židišinová
Dod.: Obec Nižný Tvarožec
0.00 €
Predaj novovytvorených pozemkov Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Predávajúci
0.00 €
Odkúpenie pozemku pod hasičskou zbrojnicou Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Milan Harom
256.00 €
Spolufinancovanie nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť na rok 2017 Odb.: Mesto Bardejov
Dod.: Obec Nižný Tvarožec
0.00 €
Prenájom nebytových priestorov Odb.: BETAS, s. r. o.
Dod.: Obec Nižný Tvarožec
0.00 €
Predlženie doby nájmu hnuteľných vecí zo zásob mobilizačných rezerv - prvkov mostnej konštrukcie Bailey bridge slúžiacich na premostenie rieky v obci Nižný Tvarožec Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Slovenská republika, zastúpená Správou štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
231.00 €
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom papierových stravných lístkov Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o.,
0.00 €
Kúpa novovytvorených pozemkov Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Vlastníci nehnuteľnosti
0.00 €
Predaj nehnuteľnosti Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Obec Vyšný Tvarožec
0.00 €
Služby aplikačných modulov IS DCOM Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
0.00 €
Audit účtovnej závierky obce Nižný Tvarožec Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Ing. Marta Dvorská, č. licencie 361
0.00 €
Poskytovanie verejných služieb Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
0.00 €
Predaj nehnuteľnosti Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Ing. Jaroslav Galajda
0.00 €
Dodávka potravinárskeho tovaru Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Jaroslav Jašíček
0.00 €
Poskytnutie dotácie Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Prešovský samosprávny kraj
1000.00 €
Prenájom mosta na dobu určitú do 31.12.2016 Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Slovenská republika, zastúpená Správou štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
96.00 €
Zber odevov obuvi a textilu prostredníctvom kontajnerov Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Ľubomír Ludvik WINDOORS
0.00 €
Nakladanie s bateriami a akumulatormi Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: INSA, s.r.o
0.00 €
Nakladanie s odpadmi z obalov Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: NATUR-PACK, a. s.
0.00 €
Poskytnutie dotácie z Úradu vlady Slovenskej republiky Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Úrad vlády Slovenskej republiky
700.00 €
Zber objemného a stavebného odpadu Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: FURA s. r. o.
0.00 €
Odohranie umeleckého programu V objatí Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: PUĽS
950.00 €
Zmena a doplnenie zmluvy Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
0.00 €
Poskytovanie elektronických služieb Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Dôvera zdravotná poisťovňa a. s.
0.00 €
Balik biznis linka XL Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
0.00 €
Autorský zákon Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Slovgram
0.00 €
Poskytnutie dotácie Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
0.00 €
Aktualizácia programov Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
0.00 €
Predaj nehnuteľnosti podľa geometrického plánu Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Vlastníci nehnuteľnosti
0.00 €
Úhrada výdavkov za deti Centrá voľného času Odb.: Mesto Bardejov
Dod.: Obec Nižný Tvarožec
0.00 €
Terénna sociálna práca v obciach Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
0.00 €
Predaj drevnej hmoty Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Jana Micheľová
0.00 €
Zabezpečenie a odohranie umeleckého programu Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: PUĽS
0.00 €
Poskytovanie konzultačných a poradenských služieb Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: STUDNICA, n. o.
0.00 €
Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Nižný Tvarožec Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: STUDNICA, n. o.
0.00 €
Lávka pre peších s prejazdom motorového vozidla 3,5 t cez potok Sveržovka Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: STUDNICA, n. o.
0.00 €
Spracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu pre stavebné povolenie Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: HRD Architekti, s.r.o.
0.00 €
Konzultačné a poradenské služby súvisiace s vypracovaním žiadosti v rámci Výzvy Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: STUDNICA, n. o.
0.00 €
Nižný Tvarožec - stavebné úpravy vodovodu Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: VVS, a. s.
0.00 €
Nakladanie s odpadmi z obalov Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: NATUR-PACK, a. s.
0.00 €
Dodávka ovocia a zeleniny a výrobkov z ních Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Jaroslav Jašíček
0.00 €
Poradenské a konzultačné služby Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: STUDNICA, n. o.
0.00 €
Predaj mäsa a mäsových výrobkov Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: CIMBAĽAK s. r. o.
0.00 €
Audit ročnej účtovnej závierky obce Nižný Tvarožec Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Ing. Marta Dvorská, č. licencie 361
0.00 €
Výmena strešnej krytiny na budove obecného úradu Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Ján Jakub – JANEK
0.00 €
Dodávka ovocia a zeleniny a výrobkov z ních Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: HOOK, s. r. o.
0.00 €
Nakladanie s bateriami a akumulatormi Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: INSA, s.r.o
0.00 €
Pripojenie do distribučnej sústavy v rámci maximalnej rezervovanej kapacity vo výške 16A Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Východoslovenská distribučná, a. s.
0.00 €
Odvoz a likvidácia "kuchynského odpadu" Odb.: ESPIK Group s .r. o.
Dod.: Obec Nižný Tvarožec
0.00 €
Poskytovanie konzultačných a poradenských služieb v oblasti Euroconsultingu Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: STUDNICA, n. o.
0.00 €
Poskytnutie konzultačných a poradenských služieb, prípravy projektu a žiadosti o poskytnutí finančného nenávratného finančného príspevku z fondov EÚ Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Aktívny život, n. o.
0.00 €
Predaj kotla VIADRUS U-26 Odb.: Martin Jančuš
Dod.: Obec Nižný Tvarožec
350.00 €
Dotácia - Projektová dokumentácia pre výstavbu bytov nižšieho štandardu v obci Nižný Tvarožec Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
3000.00 €
Prenájom vodného toku Sveržovka Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik
1.00 €
Balik služieb Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
0.00 €
Doba nájmu mostovej konštrukcie Bailey Bridge Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Slovenská republika, zastúpená Správou štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
0.00 €
Zateplenie sokla na Základnej škole Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Ján Vančík
0.00 €
spolufinancovanie nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť deti na rok 2014 Odb.: Mesto Bardejov
Dod.: Obec Nižný Tvarožec
0.00 €
odohranie umeleckého programu Očarení pohľadom Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Poddukelský umelecký ľudový súbor
0.00 €
Audit ročnej účtovnej závierky obce Nižný Tvarožec Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Ing. Marta Dvorská, č. licencie 361
0.00 €
Dodávanie potravinárskeho tovaru Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Jaroslav Jašíček
0.00 €
Predaj mäsa a mäsových výrobkov Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: CIMBAĽAK s. r. o.
0.00 €
Prenájom nebytového priestoru (školská trieda) Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Člověk v tísni, o.p.s.
0.00 €
Prenájom nebytových priestorov pohostinstva a rozličného tovaru Odb.: BETAS, s. r. o.
Dod.: Obec Nižný Tvarožec
0.00 €
Rekonštrukcia soc. zariadení v ZŠ Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: FAVELL, spol. s r. o.
8145.16 €
Dodávka ovocia a zeleniny a výrobkov z nich Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: HOOK, s. r. o.
0.00 €
Dodávka ovocia a zeleniny a výrobkov z nich Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: HOOK, s. r. o.
0.00 €
Rekonštrukcia schodištia a chodby v budove sály KD Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: BAUSAD spol. s r. o.
9766.42 €
Biznis linka 200 Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
0.00 €
Dodávka svietidiel verejného osvetlenia Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: IN kom, s. r. o.
4079.35 €
Zmluva o aktualizácii programov Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
0.00 €
Rusínske hudobno - tanečné predstavenie Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Úrad vlády Slovenskej republiky
0.00 €
Doba nájmu Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Slovenská republika, zastúpená Správou štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
0.00 €
Úprava vývozu nebezpečných odpadov Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: FURA s. r. o.
0.00 €
Terénna sociálna práca Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Fond sociálneho rozvoja
0.00 €
Didaktická technika Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Ústav informácií a prognóz školstva
0.00 €
Prenájom časti strechy a fasády budovy Základnej školy Odb.: GHP connection, s. r. o.
Dod.: Obec Nižný Tvarožec
0.00 €
Prenájom nebytových priestorov pohostinstva a rozličného tovaru Odb.: Jozef Demjanič
Dod.: Obec Nižný Tvarožec
480.00 €
Audit ročnej účtovnej závierky obce Nižný Tvarožec Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Ing. Marta Dvorská, č. licencie 361
0.00 €
výkon správy majetku obce - vodojem, záchyty prameňov, prepojovacie potrubia v obci Nižný Tvarožec odbornou organizáciou VVS a.s. Odb.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
Dod.: Obec Nižný Tvarožec
0.00 €
Prenájom poľnohospodárskych pozemkov Odb.: TORNO s. r. o.
Dod.: Obec Nižný Tvarožec
86.40 €
Poskytnutie dotácie na podporu kultúry národnostných menšín Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Úrad vlády Slovenskej republiky
500.00 €
Predaj mäsa a mäsových výrobkov Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: CIMBAĽAK s. r. o.
0.00 €
Dodávanie potravinárskeho tovaru Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Jaroslav Jašíček
0.00 €
Spolufinancovanie nákladov mimoškolskej záujmovej činnosti Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Centrum voľného času
0.00 €
Divadelné predstavenie DAD v rusínskom jazyku Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Divadlo Alexandra Duchnoviča Prešov
0.00 €
Zmluva o aktualizácii programov Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
0.00 €
Projekt Terénna sociálna práca v obciach financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Fond sociálneho rozvoja
0.00 €
Divadelné predstavenie DAD v rusínskom jazyku Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Divadlo Alexandra Duchnoviča Prešov
0.00 €
Odber kŕmneho odpadu Odb.: Irena Hribíková
Dod.: Obec Nižný Tvarožec
0.00 €
Množstvový zber Odb.: Základná škola Nižný Tvarožec
Dod.: Obec Nižný Tvarožec
0.00 €
Vývoz nebezpečného odpadu Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: FURA s. r. o.
0.00 €
Poskytovanie verejných služieb Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
0.00 €
Municipálny úver Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Prima banka Slovensko a. s.
0.00 €
Zber nadrozmerného odpadu a stavebnej sute Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: FURA s. r. o.
0.00 €
Protipovodňové opatrenia v obci Nižný Tvarožec Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: LASACHI, s. r. o.
0.00 €
dodávka potravinárského tovaru Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Martina Jašíčková
0.00 €
Predaj mäsa a mäsových výrobkov pre ŠJ Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: CIMBAĽAK s. r. o.
0.00 €
Odber a odvoz použitých prenosných akumulátorov a batérií Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: INSA, s.r.o
0.00 €
Zmluva o poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Slovanet, a. s.
0.00 €
Spolupráca pri implementácií Projektu Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť
0.00 €
Nájomné a platobné podmienky Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Slovenská republika, zastúpená Správou štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
0.00 €
Prenajom bytovej časti Základnej školy Odb.: Základná škola Nižný Tvarožec
Dod.: Obec Nižný Tvarožec
0.00 €


Archív zmlúv

Zmluvy 2012
 
pdf Nájomná zmluva
pdf Zmluva o odbere kŕmneho odpadu pre psa
pdf Fúra dodatok 1/2012
pdf zmluva webex
pdf Zmluva o poskytnutí dotácie
pdf Dodatok 2 DKUU Nižný Tvarožec
pdf Kúpna zmluva _ Fellegi Ladislav
Zmluvy 2011
Zverejňovanie zmluv podľa zákona č. 546/2010 Z.z.
pdf zmluva o poskytovaní služieb (zv. 14.2.2011)
pdf zmluva o poskytovaní služieb (zv. 14.2.2011)
pdf Príkazná zmluva 1
pdf Nájomná zmluva (zv. 31.5.2011)
pdf Zmluva o nájme hnuteľných vecí
pdf Zmluva o poskytnutí auditorských služieb
pdf Príkazná zmluva 2
pdf Kúpna zmluva
pdf Zmluva o bežnom učte
pdf Zmluva o nájme nebytového priestoru
pdf Nájomná zmluva pozemnku C-KN, č.393/2
pdf Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
pdf Nájomná zmluva s Evou Zápachovou
pdf Kúpna zmluva parcely C-KN č. 393/3
pdf URBEKO s. r. o. - Zmluva o dielo
pdf Darovacia zmluva
pdf Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hnuteľných vecí
pdf Najomná zmluva - školský byt
pdf Zmluva o odbere kŕmneho odpadu pre psa
pdf Poistenie majetku 1
pdf Poistenie majetku 2
pdf Poistenie majetku 3
pdf PZP AVIA
pdf Príkazná zmluva 3
pdf Príkazná zmluva 4
pdf Príkazná zmluva 5
pdf Príkazná zmluva 6
pdf Príkazná zmluva 7
pdf Príkazná zmluva 8
pdf Dodatok - orange 1
pdf Dodatok - orange 2