Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Anketa:

Aktuality

VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa(ky) Materskej školy v Nižnom Tvarožci

Obec  Nižný Tvarožec

Nižný Tvarožec č. 34, 086 02 Gaboltov

 

v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých   zákonov v     znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR  č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

vyhlasuje

 

VÝBEROVÉ KONANIE

 

na obsadenie funkcie riaditeľa(ky) Materskej školy v Nižnom Tvarožci

 

Kvalifikačné  predpoklady:

-  odborná a pedagogická spôsobilosť pre MŠ v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009

   Z. z.,   ktorou sa ustanovujú kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie

   pedagogických    a odborných zamestnancov

-   najmenej päť rokov výkonu pedagogickej činnosti

-  vykonanie prvej atestácie v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických

  zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých   zákonov

 

Ďalšie požiadavky:

-  bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu v zmysle § 3 zákona

  č.  552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších    

   predpisov,

-    ovládanie štátneho jazyka

-    znalosť práce na PC

-    znalosť príslušnej legislatívy

 

 

Požadované doklady:

 

-     žiadosť o účasť na výberovom konaní

-    profesijný životopis

-    overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

-    doklad o dĺžke pedagogickej praxe

-    písomný návrh rozvoja a koncepcie školy

-    zdravotná spôsobilosť

-    výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace

-    súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov pre potreby výberového

    konania podľa zákona NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov

    v znení neskorších predpisov

                                                                             

Uzávierka prijímania prihlášok je 27.04.2018

 

Prihlášky s označením „výberové konanie - MŠ Nižný Tvarožec- neotvárať“ posielajte na adresu:

 OBEC Nižný Tvarožec, Nižný Tvarožec č. 34, 086 02 Gaboltov

 

            Termín, čas a miesto výberového konania bude oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením každému uchádzačoví, ktorý splnil podmienky.

               

V Nižnom Tvarožci : 17.04.2018

 

                                                                              Bc.   Dana Karnišová

                                                                              starostka obce                                                                                                                 

 

Zoznam aktualít

OZNAM
Kandidátne listiny pre voľby starostu, kandidát ...
Obec Nižný Tvarožec vyhlas ...
Obec Nižný Tvarožec vyhlasuje VÝBEROVÉ KONAN ...
Vyhodnotenie roka 2017
V roku 2017 sa v obci Nižný Tvarožec zrealizova ...
Za rok 2016 bola Obec Nižný ...
Za rok 2016 bola Obec Nižný Tvarožec vyhodnoten ...
Pečať rozvoja obcí a miest ...
Pečať rozvoja obcí a miest Za rok 2015 bola ...
Obnova a posviacka drevenej zv ...
Obnova a posviacka drevenej zvonice 27. september ...
Výsledky komunálnych volieb ...
Výsledky komunálnych volieb 2014
Kontajner na oblečenie, texti ...
Kontajner na oblečenie, textil, obuv a hračky V ...