Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Anketa:

Aktuality

VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa(ky) Základnej školy v Nižnom Tvarožci

Obec Nižný Tvarožec

 

v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v  znení neskorších predpisov a zákona NR SR  č. 552/2003 Z. z.  o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje

 

výberové konanie

na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy v Nižnom Tvarožci, Nižný Tvarožec 87

Kvalifikačné predpoklady:

- odborná a pedagogická spôsobilosť pre daný druh a typ školy  v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,

- vykonanie prvej atestácie v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

- najmenej päť rokov výkonu pedagogickej praxe podľa § 3 ods. 5 písmeno b) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskoršíchpredpisov,

 

Ďalšie požiadavky:

- bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu v zmysle § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,

- znalosť príslušnej legislatívy,

- znalosť  práce na  PC,

- vítané ovládanie cudzieho jazyka.

 

Požadované doklady:

- profesijný životopis,

- overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,

- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (podľa § 6 zákona č. 317/2009 Z. z.),

- doklad o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti,

- výpis z registra trestov  nie starší ako tri mesiace,

- písomný návrh koncepcie rozvoja školy,

- súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Prihlášky do výberového konania zasielajte do 11. júna 2018,  12:00 hod. na adresu Obecný úrad Nižný Tvarožec, Nižný Tvarožec 34, 086 02  Gaboltov. Obálku označiť „Výberové konanie ZŠ Nižný Tvarožec“

 

Dátum a miesto výberového konania budú uchádzačom spĺňajúcim podmienky výberového konania oznámené najmenej 7 dní pred jeho konaním.

 

Nižný Tvarožec, 21. 05. 2018

                                                                                                   

                                                                                                            Bc. Dana Karnišová

                                                                                                                starostka obce

Zoznam aktualít

Zoznam kandidátov na preziden ...
Zoznam kandidátov na prezidenta
Fašiangový ples
Fašiangový ples 23.2.2019 o 18.30 hod.
OZNAM
Prerušená dodávka vody 16. januára 2019 od 8. ...
Za volebné obdobie 2014-2018 ...
Za volebné obdobie 2014-2018 sa v našej obci zre ...
Územný plán obce Nižný Tv ...
Územný plán obce Nižný Tvarožec, Zmeny a dop ...
Výsledky komunálnych volieb ...
Výsledky komunálnych volieb 2018
Oznámenie o orálnej vakciná ...
Oznámenie o orálnej vakcinácii líšok proti be ...
Obec Nižný Tvarožec vyhlas ...
Obec Nižný Tvarožec vyhlasuje VÝBEROVÉ KONAN ...
Vyhodnotenie roka 2017
V roku 2017 sa v obci Nižný Tvarožec zrealizova ...
Za rok 2016 bola Obec Nižný ...
Za rok 2016 bola Obec Nižný Tvarožec vyhodnoten ...